ŚLĄSKIE HOSPICJUM

PERINATALNE

  

 STATUT STOWARZYSZENIA „ŚLĄSKIE HOSPICJUM PERINATALNE”

 

Preambuła 

Stowarzyszenie „ŚLĄSKIE HOSPICJUM PERINATALNE” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań wspierających rodziny zagrożone wystąpieniem wad letalnych u dzieci w trakcie ciąży oraz porodu, a także organizowanie opieki paliatywnej dla dzieci oraz wsparcie rodzin w żałobie. 

Rozdział I

Postanowienia ogólne 

§ 1

1. Stowarzyszenie „ŚLĄSKIE HOSPICJUM PERINATALNE”, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. Nr 20, poz.104 z późn. zmianami), a także niniejszego Statutu.

2. Stowarzyszenie może posługiwać się skróconą nazwą "Stowarzyszenie HoPe", z wyjątkiem dokumentów urzędowych.

3. Nazwa stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

4. Stowarzyszenie może używać znaków graficznych chronionych przez prawo.

 § 2

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

2. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

 § 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Katowice.

§ 4

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Katowic i województwa śląskiego.

2. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 § 5

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 § 6

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

 § 7

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 Rozdział II

Cele i formy działania

 § 8

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz ochrony zdrowia i pomocy społecznej a także dobroczynności, w tym w szczególności działa na rzecz wsparcia rodzin, które w wyniku badania prenatalnego otrzymują niepomyślną diagnozę dotyczącą poczętego dziecka, m.in. diagnozę wad letalnych, takich jak: złożone wady ośrodkowego układu nerwowego, ciężkie nieuleczalne wady serca i nerek oraz aberracje chromosomowe (z. Edwardsa, z. Pataua, z. Downa skojarzony z ciężkimi wadami narządowymi).

2. Celem Stowarzyszenia jest, zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami), realizacja następujących zadań publicznych:

a) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej;

b) działalność charytatywna;

c) ochrona i promocja zdrowia;

d) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

e) promocja i organizacja wolontariatu;

f) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

 § 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a) Organizację i finansowanie kampanii informacyjnych.

b) Udzielanie bezpośredniego wsparcia członkom rodzin w okresie ciąży, w czasie porodu, po porodzie oraz w okresie żałoby polegającego na pomocy w rozwiązywaniu problemów natury psychologicznej i duchowej, świadczonej przez psychologów, lekarzy i duchownych.

c) Organizację grup wsparcia dla członków rodzin.

d) Organizację i finansowanie działalności edukacyjnej i wydawniczej w zakresie opieki nad dziećmi z wadami letalnymi.

 Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 § 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,

2) członków wspierających,

3) członków honorowych.

§ 11

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 § 12

l. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.

2. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia mu uchwały złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

3. Członkowie - założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi po zarejestrowaniu Stowarzyszenia

 § 13

1. Członek zwyczajny ma prawo:

a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

b) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,

c) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,

d) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,

e) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

b) regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,

c) czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

d) dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia.

 § 14

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która w pisemnej deklaracji określi rodzaj i zakres świadczonej na rzecz Stowarzyszenia pomocy.

2. Przyjęcia nowych członków wspierających dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia przez zainteresowanego pisemnej deklaracji. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków wspierających, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia mu uchwały złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

3. Członek wspierający nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, ma natomiast prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

4. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, a ponadto do wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń.

 § 15

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia uchwałą podjętą na najbliższym posiedzeniu.

3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.

4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

 § 16

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,

b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

c) uchwały Zarządu z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności na Walnym Zebraniu przez okres 2 lat,

d) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia.

2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały jej na piśmie uchwały Zarządu. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższego posiedzenia. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

 Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 § 17

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, zwane dalej "Walnym Zebraniem",

2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej "Zarządem",

3. Komisja Rewizyjna.

 § 18

1. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie później niż 15 minut po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.

3. Zasada opisana w ust. 2 odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania, z wyłączeniem uchwały o której mowa w § 35 ust. 2

 § 19

W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

 § 20

Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają za nie wynagrodzenia, z zastrzeżeniem § 31 punkt 3.

 § 21

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie może być:

a) Zwyczajne

b) Nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków przy wykorzystaniu korespondencji tradycyjnej (pisemnie) bądź poczty elektronicznej o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.

4. Zwyczajne Walne Zebranie powinno się odbyć nie później niż w terminie czterech miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego.

5. Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

6. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a) z własnej inicjatywy,

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

8. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

9. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem § 18.

10. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania, którym może być Prezes Zarządu lub inny członek Zarządu.

11. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania.

 § 22

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1) ustalanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

2) uchwalanie statutu i jego zmian,

3) zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

5) udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

6) ustanawianie świadczeń na rzecz Stowarzyszenia obowiązujących członków,

7) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

9) nadawanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,

10) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

11) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.

 § 23

1. Zarząd składa się z 3 osób, w tym Prezesa.

2. Warunkiem pełnienia funkcji w Zarządzie jest złożenie oświadczenia, że zasiadający w Zarządzie nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

4. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności wszystkich członków Zarządu.

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

6. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu a w wyjątkowych sytuacjach przez innego członka Zarządu.

 § 24

Do zakresu działania Zarządu należy:

1) realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,

2) uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,

3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

4) ustalanie regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,

5) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,

6) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,

7) zwoływanie Walnego Zebrania,

8) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,

9) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,

10) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,

11) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,

12) w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich;

13) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.

§ 25

Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, zatwierdzonego przez Walne Zebranie.

 § 26

1. Do obsługi prac Stowarzyszenia Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora, finansowane ze środków Stowarzyszenia. Dyrektor kieruje pracami Biura Stowarzyszenia na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu.

2. Biuro organizuje obsługę Stowarzyszenia, działalność informacyjną i logistyczną,

3. Dyrektor dysponuje wyznaczonymi uchwałą Zarządu środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność statutową Stowarzyszenia i jego obsługę.

4. Na żądanie Zarządu, w terminie 30 dni Dyrektor jest zobowiązany przedstawić Zarządowi, Walnemu Zebraniu lub Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z działalności Biura.

 Rozdział V

Komisja Rewizyjna

 § 27

1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata.

 § 28

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1) żądanie od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia w celu skontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,

2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie pisemnych lub ustnych wyjaśnień,

3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

4) zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,

5) składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu,

6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

 § 29

Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

 § 30

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownikami Stowarzyszenia.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, zatwierdzonego przez Walne Zebranie.

4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 § 31

Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu a członkowie Komisji Rewizyjnej:

1) Nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

2) Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 Rozdział VI

Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

 § 32

1. Środki finansowe na wykonywanie zadań statutowych Stowarzyszenie uzyskuje ze składek członkowskich, środków z funduszy publicznych, grantów, kontraktów, świadczeń członków wspierających, darowizn, odsetek od kapitału, lokat i akcji, odpisów 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku uzyskania przez Stowarzyszenie statusu organizacji pożytku publicznego, ze zbiórek publicznych i kampanii, nawiązek sądowych, spadków i zapisów, sponsoringu, dochodów z działalności gospodarczej oraz dochodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego.

2. Wysokość składek członkowskich oraz terminy ich regulowania, w tym również dla nowo przyjętych członków Stowarzyszenia określa Zarząd.

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

4. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Zarząd w formie uchwały.

5. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie (według Polskiej Klasyfikacji Działalności):

a) PKD 58.11.Z Wydawanie książek

b) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

c) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

d) PKD 85.59.B Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

e) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację.

6. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

 § 33

Zabrania się:

1) Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych "osobami bliskimi".

2) Przekazywania jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3) Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.

4) Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 Rozdział VII

Reprezentowanie Stowarzyszenia

 § 34

1. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej Stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym również w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań majątkowych, a także udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

3. Zarząd Stowarzyszenia może udzielić Dyrektorowi biura Stowarzyszenia pełnomocnictwa ogólnego, obejmującego umocowanie do podejmowania czynności zwykłego zarządu w imieniu Stowarzyszenia.

 Rozdział VIII

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 § 35

1. Zmiana statutu przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, w obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania.

3. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.

4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe do Stowarzyszenia "Śląskie Hospicjum Perinatalne", nie nastawione na osiąganie zysku, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.

 

 

 

 

motto4.gif

Nasi partnerzy